ตัวชี้วัดที่ 1: การจัดซื้อ จัดจ้าง

ตัวชี้วัดที่ 2: การมีส่วนร่วม (ตามภาระกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 12 : แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต

  • 1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ  และปรากฏการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • 2) กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • 3) หลักฐานการประชุมชี้แจ้ง
  • 4) หลักฐานหนังสือเวียน
  • 5) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • 6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก เว็บไซต์
  • 1) เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนายความสะดวก หรือการใช้บริการประชาชน 
  • 2) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก เว็บไซต์