ตัวชี้วัดที่ 1: การจัดซื้อ จัดจ้าง

ตัวชี้วัดที่ 2: การมีส่วนร่วม (ตามภาระกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่