ประกาศประชาสัมพันธ์

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครือยข่ายบริการสุขภาพอำเภอกาบัง

เอกสารไฟล์แนบ Facebook-f Twitter Related Posts Follow U …

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครือยข่ายบริการสุขภาพอำเภอกาบัง Read More »

ประกาศเรื่อง ระเบียบการเข้าพักอาศัยในบ้านพัก รพ.กาบัง ฉบับแก้ไข 2563

คณะกรรมการบ้านพักโรงพยาบาลกาบังได้ทบทนวนและกำหนดระเบียบ …

ประกาศเรื่อง ระเบียบการเข้าพักอาศัยในบ้านพัก รพ.กาบัง ฉบับแก้ไข 2563 Read More »

แผนงานโครงการโรงพยาบาลกาบัง ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารไฟล์แนบ Facebook-f Twitter Related Posts Follow U …

แผนงานโครงการโรงพยาบาลกาบัง ประจำปีงบประมาณ 2564 Read More »