สำหรับเจ้าหน้าที่

Quick Services
Backoffice

สำหรับเจ้าหน้าที่

Car calendar

ปฏิทินการขอใช้รถ

Meeting report

รายงานการประชุม

Meeting room calendar

ปฏิทินห้องประชุม

Download Form

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

Form design

ฟอร์มคำร้องออกแบบสื่อและผลิตสื่อ

สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

โปรแกรมระบบงาน

ระบบรายงาน HosXp

สามารถใช้ได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลเท่านั้น

ระบบรายงาน e-Claim

สามารถใช้ได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลเท่านั้น

ระบบงาน back office

สามารถใช้ได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลเท่านั้น

ระบบรายงาน DHDC

สามารถใช้ได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลเท่านั้น

ระบบรายงาน Eh

สามารถใช้ได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลเท่านั้น

ระบบรายงาน Thairefer

สามารถใช้ได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลเท่านั้น

ระบบ HDC yala

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพจังหวัดยะลา

ระบบ SIS yala

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดยะลา

ระบบ chronic yala

ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง