เริ่มควบคุมมาตรการประชาชนเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ หลัง ศบค.ยะลา ประกาศไข้วันแรก

เริ่มควบคุมมาตรการประชาชนเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ หลัง ศบค.ยะลา ประกาศไข้วันแรก

              เจ้าหน้าที่ด่านตรวจยะลา เริ่มควบคุมมาตรการประชาชนเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ หลัง ศบค.ยะลา ประกาศใข้วันแรก
ภายหลังจากที่ ศบค.จังหวัดยะลา ได้ออกคำสั่งประกาศการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขั้นสูงสุด งดการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 7กรกฎาคม 2564 บรรยากาศที่ด่านตรวจคลองทรายใน ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าตัวเมืองยะลา รอยต่อระหว่างยะลา-ปัตตานี เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค.จังหวัดยะลา อย่างเคร่งครัด มีการตรวจรถที่เดินทางทั้งขาเข้าตัวเมืองยะลา และรถที่เดินทางออกจากจังหวัดยะลา อย่างเข้มงวด ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี พร้อมปฏิบัติตามมาตราการอย่างเคร่งครัด
               โดยทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจ ปลัดอำเภอเมืองยะลา ทหาร ตำรวจ และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านตรวจ ได้ใช้ดุลยพินิจ พิจารณากลั่นกรองความเสี่ยง และการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน ตามแนวทางปฏิบัติมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมทั้งให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดยะลาจัดแกน QR Code (YALA SAFE ALERT) รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
นอกจากนี้ ผู้ที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ แก๊สหุงตัม น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสิ่งพิมพ์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรก่อสร้าง การไปรษณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล ได้แจ้งความประสงค์ต่อทางเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ เพื่อขอลงบันทึกประวัติ ทำหนังสือรับรองอนุญาติให้เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดยะลา
                  อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เข้าเคลียร์พื้นที่ และจำกัดพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากสถานการณ์ดีขึ้น ก็จะเปิดการผ่อนปรนมาตรการ ตามความเหมาะสมต่อไป