เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกาบัง เริ่มปฏิบัติการวันที่4 ของการปูพรมค้นหา Active Case finding COVID-19 กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 64 คน swabแล้ว 59 คน (คิดเป็นร้อยละ 92.19) ณ  รร.บ้านนิบง จังหวัดยะลา