เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกาบัง เริ่มปฏิบัติการวันที่ 3 ของการปูพรมค้นหา Active Case finding COVID-19 กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 45 คน swab แล้ว 39 คน (คิดเป็นร้อยละ 86.67) ณ ณ รร.บ้านลูโบ๊ะปันยัง