เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกาบัง เริ่มปฏิบัติการปูพรมค้นหา Active Case finding COVID-19 กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด (เก็บตก) 25 คน swab แล้ว 22 คน (คิดเป็นร้อยละ 88 )  ณ รร.กาบังพิทยาคม จังหวัดยะลา