ทำเนียบผู้บริหาร รพ.

นายแพทย์สุวิทย์ ธนปฐมสินชัย

ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2540 - 31 พฤษภาคม 2540 (รักษาการแทน)

นายแพทย์ทินกร บินหะยีอารม

ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2540 - 31 ธันวาคม 2540 (รักษาการแทน)

นายแพทย์กิติพงษศ์ แซ่เจ็ง

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2541 - 31 มกราคม 2543 (รักษาการแทน)

นายแพทย์สุริยะ สุพงษ์

ตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ 2543 - 9 มีนาคม 2551 (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล)

แพทย์หญิงซารียะห์ อูแด

ตั้งแต่ 10 มีนาคม 2551 - 30 เมษายน 2552 (รักษาการแทน)

นายแพทย์ซำซูดิน ดายะ

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2551 - ปัจจุบัน (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล)