คณะกรรมการบริหาร

นายแพทย์ ซำซูดิน ดายะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบัง

นายการียา อารีบุหงา

เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ

นายรวิศุทธิ์ ล่องเซ่ง

ทันตแพทย์ ชำนาญการ

นายฮานีฟ คอแด๊ะ

นายแพทย์ ชำนาญการ

นายนฤนาถ บรรจงละเอียด

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัสมี โละซา

นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ

นางจันทนา แยนา

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

นางสาวนุรอัยนี มาหามัด

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

นางยุวดี คุ้มแว่น

แพทย์แผนไทย ชำนาญการ

นางสาวซัยตูน หนิหมะ

นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ