การให้บริการของ รพ.

โรงพยาบาลกาบังเป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขนาด 30 เตียง เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ แบ่งการให้บริการ ดังนี้

Previous
Next
งานบริการผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิกเฉพาะโรค ให้บริการ
งานทันตกรรม
บริการงานปฐมภูมิ งานสร้างเสริมสุขภาพ และงานบริการชุมชน