กลุ่มงาน/หน่วยงาน

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

งานประกันสุขภาพ

งานเทคโนโลยีสานสนเทศ