โรงพยาบาลชุมชนคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
Previous
Next
โรงพยาบาลกาบัง

โรงพยาบาลกาบังได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตราฐาน HA ( Hospital Accreditation ) และได้รับการ Re-accreditation

IMG_20210323_085803

นพ.ซำซูดิน ดายะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ประกาศประชาสัมพันธ์
MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของในกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รายงานสถานการณ์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดยะลา