ประกาศประชาสัมพันธ์

MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของในกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
IMG_20210323_085803

นพ.ซำซูดิน ดายะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ลิงค์ทั่วไป
รายงานสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รายงานสถานการณ์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดยะลา

ข่าวสารกิจกรรม รพ.

รับบริจาคเครื่องวัดดัชนีมวลกายและอุณหภูมิร่างกาย

ภก.การียา อารีบุหงา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวสาอีดา มะยีงอ นักจัดการงานทั่วไปและนางต่วนนู

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ข่าวสารประกาศโรงพยาบาล