ทำเนียบผู้บริหาร

นายแพทย์สุวิทย์ ธนปฐมสินชัย

ตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2538 – 31 พฤษภาคม 2540 (รักษาการแทน)


นายแพทย์ทินกร บินหะยีอารม

ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2540 – 31 ธันวาคม 2540 (รักษาการแทน)


นายแพทย์กิติพงษศ์ แซ่เจ็ง

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2541 – 31 มกราคม 2543 (รักษาการแทน)


นายแพทยสุริยะ สุพงษ์

ตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ 2543 – 9 มีนาคม 2551 (ผู้อำนวยการ)


แพทย์หญิงซารียะห์ อูแด

ตั้งแต่ 10 มีนาคม 2551 – 30 เมษายน 2552 (รักษาการแทน)


นายแพทย์ซำซูดิน ดายะ

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2552 – ปัจจุบัน (ผู้อำนวยการ)