ทำเนียบผู้บริหาร รพ.กาบัง

นายแพทย์สุวิทย์ ธนปฐมสินชัย

ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2540 – 31 พฤษภาคม 2540
(รักษาการแทน)

นายแพทย์ทินกร บินหะยีอารม

ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2540 – 31 ธันวาคม 2540
(รักษาการแทน)

นายแพทย์กิติพงษศ์ แซ่เจ็ง

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2541 – 31 มกราคม 2543
(รักษาการแทน)

นายแพทย์สุริยะ สุพงษ์

ตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ 2543 – 9 มีนาคม 2551
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาล)

แพทย์หญิงซารียะห์ อูแด

ตั้งแต่ 10 มีนาคม 2551 – 30 เมษายน 2552
(รักษาการแทน)

นายแพทย์ซำซูดิน ดายะ

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2551 – ปัจจุบัน
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาล)

Scroll to Top