โรงพยาบาลกาบัง

แผนงาน/โครงการ/ITA

แผนงานการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561

สรุปแผน รพ. ปีงบประมาณ 2561

งบดำเนินการ ค่าใช้สอยจ้างเหมา ปีงบประมาณ 2561

ครุภัณฑ์สำนักงาน – การแพทย์ งบลงทุนใหม่ ปีงบประมาณ 2561

สิ่งก่สร้างงบลงทุนเก่า ปีงยประมาณ 2561

สิ่งก่อสร้าง งบลงทุนใหม่ปีงบประมาณ 2561

 

แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561

แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561

สรุปแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2561

ผลการวิเคาระห์จัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลกาบัง

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

 

งานเภสัชกรรม

แผนการจัดซื้อยาและมิใช่ยาปี2561

สรุปแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาปี2561(แยกวัสดุเภสัชกรรม)

สขร.1 ยาและมิใช่ยา ต.ค.60 และ พ.ย.60

 

งานทันตกรรม

แผนการซื้อ ครุภัณฑ์ทันตกรรม โรงพยาบาลกาบัง ปีงบ 2561

แผนการซื้อ ค่าแลปฟันปลอม โรงพยาบาลกาบัง ปีงบ 2561

แผนการซื้อ เครื่องมือทันตกรรม โรงพยาบาลกาบัง ปีงบ 2561

แผนการซื้อ วัสดุทันตกรรม โรงพยาบาลกาบัง ปีงบ 2561

 

งานชันสูตร

แผนการจัดซื้อ ชันสูตร ปีงบประาณ 2561

สรุปแผน ชันสูตร ปีงบประมาณ 2561

แบบฟอร์ม สขร. ต.ค. 2560

แบบฟอร์ม สขร. พ.ย. 2560