แผนงาน/โครงการ/ITA

ประกาศมาตรการ รพ.กาบัง เพื่อพัฒนาหน่วยงาน

การบริหารจัดการด้าน ITA

แผนงานด้านการป้องกันการทุจริต และปราบปรามการทุจริต

dengue-guideline

Dengue พ.ร.บ.58

หนังสือขออนุมัติแผน

ขออนุญาติเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

คำสั่งกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง

บันทึกข้อความ ขออนุญาตจัดตั้งชมรม

รายงานการประชุม ITA

หลักฐานการประชุม บุคคลากร

รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง

รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง2

ข้อร้องเรียน

มาตรฐานศูนย์หลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ

โครงสร้างเรื่องร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน

โครงสร้างเรื่องร้องเรียน

แนวทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ของโกรงพยาบาลกาบัง

แบบยื่น ม18 (4)

แบบยื่นคำร้อง ม 41

แผนงานการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561

สรุปแผน รพ. ปีงบประมาณ 2561

งบดำเนินการ ค่าใช้สอยจ้างเหมา ปีงบประมาณ 2561

ครุภัณฑ์สำนักงาน – การแพทย์ งบลงทุนใหม่ ปีงบประมาณ 2561

สิ่งก่สร้างงบลงทุนเก่า ปีงยประมาณ 2561

สิ่งก่อสร้าง งบลงทุนใหม่ปีงบประมาณ 2561

แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561

แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561

สรุปแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2561

ผลการวิเคาระห์จัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลกาบัง

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดซื้อประจำปี งบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2562 (20 ธันวาคม 2561)

แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 (20 ธันวาคม 2561)

แผนการจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2562 (20 ธันวาคม 2561)

ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป

รายงาน สขร.1 ปีงบประมาณ 2561

งานเภสัชกรรม

แผนการจัดซื้อยาและมิใช่ยาปี2561

สรุปแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาปี2561(แยกวัสดุเภสัชกรรม)

สขร.1 ยาและมิใช่ยา ต.ค.60 และ พ.ย.60

รายงาน สขร.1 ปีงบประมาณ 2562

งานทันตกรรม

แผนการซื้อ ครุภัณฑ์ทันตกรรม โรงพยาบาลกาบัง ปีงบ 2561

แผนการซื้อ ค่าแลปฟันปลอม โรงพยาบาลกาบัง ปีงบ 2561

แผนการซื้อ เครื่องมือทันตกรรม โรงพยาบาลกาบัง ปีงบ 2561

แผนการซื้อ วัสดุทันตกรรม โรงพยาบาลกาบัง ปีงบ 2561

รายงาน สขร.1 ปีงบประมาณ 2562

งานชันสูตร

แผนการจัดซื้อ ชันสูตร ปีงบประาณ 2561

สรุปแผน ชันสูตร ปีงบประมาณ 2561

แบบฟอร์ม สขร. ต.ค. 2560

แบบฟอร์ม สขร. พ.ย. 2560

รายงาน สขร.1 ปีงบประมาณ 2562

ขั้นตอนการยื่นเอกสาร ม.41

ขั้นตอนการยื่นเอกสาร ม.41 .pdf

แก้ไขแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

แก้ไขแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน.pdf

ประกาศ รพ.กาบัง ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 

การแก้ไขปัญหาไข้อเลือดออก

ขั้นตอนการปฏิบัติงานไข้เลือดออก.pdf

คู่มือแนวทางและมาตรการดำเนินงานไข้เลือดออก.pdf

คู่มือระบบการป้องกันตรวจสอบ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่.pdf

รายงานสรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เครือข่ายสุขภาพอำเภอกาบังอำเภอกาบัง ประจำปี.pdf

Scroll to Top