แผนงาน/โครงการ/ITA

ประกาศมาตรการ รพ.กาบัง เพื่อพัฒนาหน่วยงาน การบริหารจัดการด้าน ITA แผนงานด้านการป้องกันการทุจริต และปราบปรามการทุจริต dengue-guideline Dengue พ.ร.บ.58 หนังสือขออนุมัติแผน ขออนุญาติเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน คำสั่งกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง บันทึกข้อความ ขออนุญาตจัดตั้งชมรม รายงานการประชุม ITA หลักฐานการประชุม บุคคลากร รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง2 ข้อร้องเรียน มาตรฐานศูนย์หลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ โครงสร้างเรื่องร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน โครงสร้างเรื่องร้องเรียน แนวทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ของโกรงพยาบาลกาบัง แบบยื่น ม18 (4) แบบยื่นคำร้อง ม 41 แผนงานการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561 สรุปแผน รพ. ปีงบประมาณ 2561 งบดำเนินการ ค่าใช้สอยจ้างเหมา ปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์สำนักงาน – การแพทย์ งบลงทุนใหม่ ปีงบประมาณ 2561 สิ่งก่สร้างงบลงทุนเก่า ปีงยประมาณ 2561 สิ่งก่อสร้าง งบลงทุนใหม่ปีงบประมาณ 2561 แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 สรุปแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2561 ผลการวิเคาระห์จัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลกาบัง คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนการจัดซื้อประจำปี งบประมาณ 2562 แผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2562 (20 ธันวาคม 2561) แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 (20 ธันวาคม 2561) แผนการจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2562 (20 ธันวาคม 2561) ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป รายงาน สขร.1 ปีงบประมาณ 2561 งานเภสัชกรรม แผนการจัดซื้อยาและมิใช่ยาปี2561 สรุปแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาปี2561(แยกวัสดุเภสัชกรรม) สขร.1 ยาและมิใช่ยา ต.ค.60 และ พ.ย.60 รายงาน สขร.1 ปีงบประมาณ 2562 งานทันตกรรม แผนการซื้อ ครุภัณฑ์ทันตกรรม โรงพยาบาลกาบัง ปีงบ 2561 แผนการซื้อ ค่าแลปฟันปลอม โรงพยาบาลกาบัง ปีงบ 2561 แผนการซื้อ เครื่องมือทันตกรรม โรงพยาบาลกาบัง ปีงบ 2561 แผนการซื้อ วัสดุทันตกรรม โรงพยาบาลกาบัง ปีงบ 2561 รายงาน สขร.1 ปีงบประมาณ 2562 งานชันสูตร แผนการจัดซื้อ ชันสูตร ปีงบประาณ 2561 สรุปแผน ชันสูตร ปีงบประมาณ 2561 แบบฟอร์ม สขร. ต.ค. 2560 แบบฟอร์ม สขร. พ.ย. 2560 รายงาน สขร.1 ปีงบประมาณ 2562 ขั้นตอนการยื่นเอกสาร ม.41 ขั้นตอนการยื่นเอกสาร ม.41 .pdf แก้ไขแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน แก้ไขแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน.pdf ประกาศ รพ.กาบัง ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2561  การแก้ไขปัญหาไข้อเลือดออก ขั้นตอนการปฏิบัติงานไข้เลือดออก.pdf คู่มือแนวทางและมาตรการดำเนินงานไข้เลือดออก.pdf คู่มือระบบการป้องกันตรวจสอบ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่.pdf รายงานสรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เครือข่ายสุขภาพอำเภอกาบังอำเภอกาบัง ประจำปี.pdf