วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( Vision )

  • โรงพยาบาลชุมชนคุณภาพ
  • ประชาชนสุขภาพดี
  • เจ้าหน้าที่มีความสุข

พันธกิจ ( Mission)

  • ให้บริการสุขภาพระดับทุติยภูมิที่ได้มาตรฐานองค์รวม ครอบคลุมการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมมาภิบาล
  • พัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของบุคลากร
  • ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบสุขภาพ
  • พัฒนาและสนับสนุนสถานบริการในเครือข่ายบริการสุขภาพ
Scroll to Top