วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
“โรงพยาบาลชุมชนคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข”

พันธกิจ (MISSION)
1. ให้บริการสุขภาพระดับทุติยภูมิที่ได้มาตรฐาน องค์รวมครอบคลุมการรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของบุคลากร
4. ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
5. พัฒนาและสนับสนุนสถานบริการในเครือข่ายบริการสุขภาพม

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Purposes)
1.ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างครอบคลุมโดยภาคีครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ ลดการเจ็บป่วยจากโรคและปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ
2.ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย เกิดความพึงพอใจ
3.พัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของบุคลากรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ของบุคลากร
4.เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการบริการ