วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( Vision )

โรงพยาบาลชุมชนคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

พันธกิจ ( Mission)

  1. ให้บริการสุขภาพระดับทุติยภูมิที่ได้มาตรฐานองค์รวม ครอบคลุมการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมมาภิบาล
  3. พัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของบุคลากร
  4. ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบสุขภาพ
  5. พัฒนาและสนับสนุนสถานบริการในเครือข่ายบริการสุขภาพ