สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

โปรแกรมระบบงาน

ระบบรายงาน HosXp

สามารถใช้ได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลเท่านั้น

ระบบรายงาน e-Claim

สามารถใช้ได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลเท่านั้น

ระบบงาน back office

สามารถใช้ได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลเท่านั้น

ระบบรายงาน DHDC

สามารถใช้ได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลเท่านั้น

ระบบรายงาน Eh

สามารถใช้ได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลเท่านั้น

ระบบรายงาน Thairefer

สามารถใช้ได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลเท่านั้น

ระบบ HDC yala

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพจังหวัดยะลา

ระบบ SIS yala

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดยะลา

ระบบ chronic yala

ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ระบบส่งข้อมูล OP/PP

ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล

ระบบ Clound

สามารถฝากข้อมูลต่างๆได้ ติดต่อเจ้าหน้าที่สารสนเทศ

ระบบส่ง E-mail

สามารถสร้างการรับส่งอีเมลของหน่วยงานได้

บริการแบบฟอร์ม

เจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

 • แบบคำขอหนังสือรับรองรายได้
 • บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติไปราชการและออกนอกเขตจังหวัด
 • บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ (ใบปะหน้า…แบบคนเดียว)
 • บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ (ใบปะหน้า…แบบหลายคน)
 • แบบฟอร์มลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร (6 downloads)
 • ใบลาพักผ่อน
 • แบบฟอร์มยกเลิกวันลา (7 downloads)
 • ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 • ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
 • ใบลาอุปสมบท
 • ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
การเงิน

งานการเงิน

 • ใบสำคัญรับเงิน
 • แบบฟอร์มเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ.11
พัสดุ

งานพัสดุ

002-health-report

งานวิชาการ

ศูนย์ยานยนต์

001-maintenance

งานซ่อมบำรุง

 • ใบแจ้งซ่อม(งานซ่อมบำรุง)
 • ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
shield

งานรักษาความปลอดภัย

Scroll to Top