ITA 2563

ตัวชี้วัดที่ 1: การจัดซื้อ จัดจ้าง

ตัวชี้วัดที่ 2: การมีส่วนร่วม (ตามภาระกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 12 : แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต

Scroll to Top