ตารางการให้บริการงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

วัน เช้า บ่าย
วันจันทร์ ANC HR (หญิงตั้งครรภ์ภาวะเสี่ยงทั้งอำเภอกาบัง) U/S2 หญิงตั้งครรภ์ ทั้งอำเภอกาบัง ANC ใหม่ ม.4 ,ม.5 ,ม.7 ตำบลกาบัง
วันอังคาร U/S1 ทั้งอำเภอกาบัง ANC เก่า ม.4 ,ม.5 ,ม.7  ตำบลกาบัง
วันพุธ วางแผนครอบครัว , ตรวจพัฒนาการเด็ก , ตรวจมะเร็งปากหมดลูก/มะเร็งเตานม ทั้ง ม.4 , ม.5 , ม.7 , ตำบลกาบัง
วันพฤหัสบดี EPI  ม.4 , ม.5 , ม.7 , ตำบลกาบัง
วันศุกร์ เยี่ยมบ้าน