งานเวชปฏิบัติและครอบครัว

ตารางการให้บริการ

วัน

เช้า

บ่าย

วันจันทร์

 • ANC HR (หญิงตั้งครรภ์ภาวะเสี่ยงทั้งอำเภอกาบัง)
 • U/S2 หญิงตั้งครรภ์ ทั้งอำเภอกาบัง
 • ANC ใหม่ ม.4 ,ม.5 ,ม.7 ตำบลกาบัง

วันอังคาร

 • U/S1 ทั้งอำเภอกาบัง
 • ANC เก่า ม.4 ,ม.5 ,ม.7  ตำบลกาบัง

วันพุธ

 • วางแผนครอบครัว
 • ตรวจพัฒนาการเด็ก
 • ตรวจมะเร็งปากหมดลูก/มะเร็งเตานม
 • ทั้ง ม.4 , ม.5 , ม.7 , ตำบลกาบัง

วันพฤหัสบดี

 • EPI  ม.4 , ม.5 , ม.7 , ตำบลกาบัง

วันศุกร์

 • เยี่ยมบ้าน