บริการเอกสารออนไลน์

เจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

 • แบบคำขอหนังสือรับรองรายได้
 • บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติไปราชการและออกนอกเขตจังหวัด
 • บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ (ใบปะหน้า…แบบคนเดียว)
 • บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ (ใบปะหน้า…แบบหลายคน)
 • แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 • ใบลาพักผ่อน
 • ใบขอยกเลิกวันลา
 • ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 • ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
 • ใบลาอุปสมบท
 • ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
การเงิน

งานการเงิน

 • ใบสำคัญรับเงิน
 • แบบฟอร์มเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ.11
พัสดุ

งานพัสดุ

 • บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

งานยานยนตร์

 • บันทึกข้อความ ใบขออนุมัติใช้รถยนต์ไปราชการ