บริการเอกสารออนไลน์

งานการเจ้าหน้าที่

 • แบบคำขอหนังสือรับรองรายได้
 • บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติไปราชการและออกนอกเขตจังหวัด
 • บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ (ใบปะหน้า…แบบคนเดียว)
 • บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ (ใบปะหน้า…แบบหลายคน)
 • แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 • ใบลาพักผ่อน
 • ใบขอยกเลิกวันลา
 • ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 • ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
 • ใบลาอุปสมบท
 • ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย