คณะกรรมการบริหาร

นายแพทย์ ซำซูดิน ดายะ

เภสัชกร การียา อารีบุหงา

นายแพทย์ ชลสิทธิ์ ถมังกิจ

ทันตแพทย์ รวิศุทธิ์ ล่องเซ่ง

นางสาวนุรอัยนี มาหามัด

นางยุวดี คุ้มแว่น

นางสาวกัสมี โละซา

นางจันทนา แยนา