โรงพยาบาลกาบัง

คณะกรรมการบริหาร

นายแพทย์ ซำซูดิน ดายะ

เภสักชกร การียา อารีบุหงา

นายแพทย์ ชลสิทธิ์ ถมังกิจ

ทันแพทย์ รวิศุทธิ์ ล่องเซ่ง

นางสาวนุรอัยนี มาหามัด

นางยุวดี คุ้มแว่น

นางสาวกัสมี โละซา

นางจันทนา แยนา