โรงพยาบาลกาบัง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสธ.เขตสุขภาพที่ 12 ชื่นชมและยกย่อง “บุคลากรสธ.ยะลา ผู้ทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุนอกเวลาราชการ”