นิเทศงาน เครือข่ายบริการสุขภาพกาบัง และลงตรวจเยี่ยม รพสต.

24 มกราคม 2562 นายเเพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเเละคณะ ได้มานิเทศงาน คปสอ.กาบัง และลงตรวจเยี่ยม รพสต ในอำเภอกาบัง รอบที่ 2 ประจำปี 2562