คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ > 65 ปี และ กลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัส

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกาบัง ได้คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ > 65 ปี และ กลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค โดยวิธี CXR ณ.โรงพยาบาลกาบัง