• ระบบบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS)
  • ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพ (SIS)
  • 43 แฟ้ม จังหวัดยะลา
  • ระบบตรวจสอบคุณภาพ 43 แฟ้ม
  • ระบบคลังข้อมูล HT/DM จังหวัดยะลา
  • ระบบบันทึกงานเยี่ยมบ้าน (HHC)
  • โปรแกรมสารบรรณ สาสุข กระทรวงสาธารณสุข
  • บริการแบบฟอร์มออนไลน์

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

6 มีนาคม 2562

คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง

26 กุมภาพันธ์ 2562

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

16 มกราคม 2562

โครงการบูรณาการหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่

12 มกราคม 2562

กิจกรรมวันเด็กของโรงพยาบาล